Algemene voorwaarden met betrekking tot service digitaal

Garantie

Gedurende de garantieperiode, ingaand op het moment van de aflevering, zal Didakta er naar streven om herstellingen/vervangingen naar eigen inzicht uit te voeren.

Deze garantie is beperkt tot:

  • Productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, onzorgvuldig/ondeskundig/geforceerd gebruik, ondeugdelijke behandeling of ondeugdelijk onderhoud;
  • Gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik “als een goede huisvader” en wanneer de artikelen onderhouden worden volgens de voorschriften in de handleiding;
  • Leveringen aan klanten binnen België;
  • De garantie die door de producent van de artikelen wordt gegeven;
  • Herstel of vervanging van de artikelen;
  • Artikelen die bij Didakta zijn geregistreerd.
  • Wanneer de artikelen gebruikt zijn voor een ander doel dan omschreven in de bijgeleverde documentatie, vervalt de garantie.

De garantie is eveneens niet van toepassing in geval van schade/gebreken ontstaan door slijtage, onzorgvuldig/ondeskundig/geforceerd gebruik, ondeugdelijk onderhoud, eigen transport/opslag, tussenkomst/ondeskundige reparatie door derden, opzet/nalatigheid, gebruik van onderdelen die niet erkend zijn door onze technische afdeling, montage met te zwak bevestigingsmateriaal, abnormale weersomstandigheden (storm- , hagel, water-, blikseminslag- en brandschade), spanningspieken, geweld en oorlogsmisdaden, afwijkingen die eigen zijn aan het artikel en die geen afbreuk doen aan de werking ervan, vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, gebruik van externe software, manipulatie van de installatiesoftware en alle andere oorzaken die niet aan Didakta te wijten zijn. In deze gevallen is Didakta gerechtigd de vooropgestelde kosten* in rekening te brengen voor de uitgevoerde reparatie/vervanging.

Bij het leveren van uw touchscreen met geïntegreerde pc wordt, tenzij anders gespecifieerd, Microsoft Windows 10 Enterprise voorzien. Indien er zich later problemen zouden voordoen met Windows is Didakta hier niet voor verantwoordelijk. Wij kunnen u in deze situatie enkel aanraden een back-up van uw pc-module te nemen en deze daarna opnieuw te booten.

Aanmelding

Er kan enkel beroep gedaan worden op onze servicedienst indien men eerst aanmelding uitvoert via www.didakta.be/serviceticket. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant zijn de eventuele kosten te zijnen laste.

Herstelling & vervanging

Als blijkt dat het originele artikel niet kan worden hersteld, ontvangt de klant niet zijn originele artikel terug maar een vervangend artikel van gelijkwaardige kwaliteit.

Interventiesnelheid

De door Didakta genoemde termijnen zijn streeftermijnen. Deze gelden als indicatie en zullen nooit het karakter hebben van een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Didakta is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van enige termijn.

Wanneer u een servicecontract afgesloten heeft, gelden de termijnen die in dit contract werden overeengekomen. Het bestaan van het servicecontract dient steeds gemeld te worden bij de aanmelding!

Vertrouwelijkheidsverklaring

Wanneer een medewerker ter plaatse op een computer of ander toestel moet dan vragen wij u om de vertrouwelijkheidsverklaring te onderschrijven. Een kopie van wat u invult komt eveneens in uw mailbox.

Remote

In sommige gevallen zal ondersteuning op afstand noodzakelijk zijn. Na het onderschrijven van de vertrouwelijkheidsverklaring zal gevraagd worden om de remote software te downloaden. Deze software laat na de sessie geen sporen na op uw toestel.

Download AnyDesk

 

* Vaste voorrij- en administratiekost van € 75,00 excl. 21% BTW; daarbovenop wordt een tariefkost aangerekend van € 95,00 excl. BTW per technieker per uur, te rekenen per begonnen kwartier met een minimum van € 150,00 excl. BTW.

 Ik ga akkoord met de voorwaarden